Visual i Plàstica. 3r ESO

1r TRIMESTRE

C1 –  ANALITZAR OBRES D’ART. Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges visual, musical i corporal per analitzar les produccions artístiques.

NADescriu la imatge, però sense fer incís als aspectes formals relacionats amb l´anàlisis. No estructura la descripció seguint les pautes establertes.
ASDescriu la imatge e identifica alguns aspectes formals (color, composició, tipus de línies, textures), però pocs, sense seguir amb precisió una adequada estructura.
ANDescriu la imatge, identifica i descriu aspectes formals (color, composició, tipus de línies, textures), seguint una adequada estructura i amb un correcte ús del vocabulari.
AEDescriu la imatge, identifica i descriu aspectes formals (color, composició, tipus de línies, textures), seguint una correcta estructura, emprant un vocabulari adequat i relacionant els aspectes formals amb el que ens suggereixen i el que transmeten .

C4 –  Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment C

NA Construeix els polígons de forma irregular sense aplicar els corresponents métodes estudiats específics que ens permeten construïr les figures. Ús incorrecte de les eines de dibuix tècnic (traç poc definit, irregular).
ASConstrueix polígons regulars de forma correcta o amb imprecisions acceptables. Aplica els métodes constructius amb ajuda de directrius per no oblidar passos rellevants. Ús elemental de les eines de dibuix tècnic (traç poc definit).
ANConstrueix la majoria de polígons correctament, aplicant de memòria els métodes adequats, tot i que l’exactitud en alguns passos sigui millorable. Ús correcte de les eines de dibuix tècnic (traç prou definit i regular).
AEConstrueix tots els polígons regulars de forma excelent aplicant els métodes adequats. Fa un ús correcte de les eines de dibuix tècnic (traç definit, precís i segur).

Àmbit personal i social / C9 – Gaudir

NA La manca de treball i de participació a l’aula no ajuda a mostrar el seu nivell d’aprenentatge, a més mostra una actitud tancada vers l’àmbit artístic amb poca voluntat d’aprendre i descobrir.
AS Treballa i participa a l’aula, mostrant una actitud receptiva cap a noves experiències artístiques amb un mínim de voluntat de descobrir i experimentar. És poc constant a l’hora de realitzar les tasques encomanades.
AN Treballa i participa a l’aula de forma positiva i activa, mostrant una actitud oberta cap a noves experiències artístiques, amb voluntat d’aprendre i descobrir, tot valorant les pròpies capacitats i possibilitats.
AE Treballa i participa a l’aula de forma positiva i activa, mostrant una actitud oberta i curiosa cap a noves experiències artístiques, amb voluntat d’aprendre i descobrir, tot valorant les pròpies capacitats i possibilitats,  i amb confiança i seguretat en si mateixa i en la seva feina.

2n TRIMESTRE

C4 –  Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment

C5 –  Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit .

NACal que millori la representació d’objectes, escenes o idees a través del treball plàstic. Mostra dificultats per a seguir patrons i exemples vistos a classe. Obté efectes expresius accidentals i sense prou intenció.
ASRepresenta objectes, escenes i idees a través del treball plàstic de manera elemental, repetint patrons i exemples vistos a classe. Obté uns efectes expresius bàsics i no massa elaborats.
ANRepresenta objectes, escenes i idees de manera prou solvent, en el pla bidimensional i també tridimensional, seguint guions i exemples donats prèviament i provant d’obtenir efectes prou expressius.
AERepresenta objectes, escenes i idees aplicant tècniques gràfiques i plàstiques diverses, en el pla bidimensional i també en l’entorn de l’espai tridimensional, amb una intencionalitat i uns objectius predeterminats i provant de fer ús de tots els recursos de dibuix que coneix, tant materials com d’ordre objectiu o subjectiu.

3r TRIMESTRE

C7 –  Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectius.

NAHa de millorar les seves capacitats de treball en grup i la seva implicació davant els projectes artístics que es plantegen.
ASParticipa en els projectes artístics i de treball en grup que se l’hi assignen, seguint les indicacions generals de manera prou correcta.
ANÉs capaç de desenvolupar projectes artístics de certa complexitat, fent aportacions i ajudant positivament als grups de treball que li pertoquen.
AEÉs capaç de desenvolupar projectes artístics, fins i tot d’alta complexitat, partint de recursos personals i també coordinant-se en grups de treball disciplinars i transdisciplinars.

C8 – Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i funcions.

NANo s’implica en cap valoració crítica dels productes artístics, ni mostra especial interès ni respecte envers els elements de la cultura visual.
ASFa una valoració crítica elemental però respectuosa dels productes artístics, sense entrar a fons en cap aspecte concret que demostri cap especial inquietud envers la seva cultura visual.
ANProva d’establir una valoració crítica dels productes artístics, demostrant interès i respecte per la cultura visual, com a part important de la societat actual.
AE Incorpora valoracions crítiques entorn el seu treball, el d’altres persones i fins i tot sobre l’art en general. Entén la producció artística com a mitjà per a millorar el seu bagatge cultural i humà, i com a part del procés múltiple de reflexió que pot introduir l’art en la pròpia societat.

C9 – Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social

NANo emprèn les seves produccions plàstiques i visuals amb ànim prou positiu i no en gaudeix.
ASEnfoca les seves produccions plàstiques i visuals amb ànim positiu i en gaudeix.
ANEntén la producció artística com a mitjà per a gaudir i per a millorar el seu bagatge cultural , i com a part del procés de desenvolupament general de la societat.
AEÉs capaç d’enfrontar-se a la producció visual amb una intenció totalment creativa i posant en joc les pròpies capacitats amb el màxim d’exigència, disposat tant a gaudir de l’experiència com a aprendre’n.

C10 – Fer ús del coneixement i de les produccions artístiques com a mitjà de cohesió i d’acció prosocial

NATé moltes dificultats per a destriar informació significativa sobre una obra d’art i per a elaborar-ne una anàlisi senzilla que li permeti plantejar-se preguntes interessants al seu entorn.
ASÉs capaç de cercar informació suficient sobre l’obra d’art com per a elaborar-ne una anàlisi senzilla i extraure’n unes poques valoracions o preguntes de caire històric o social al seu entorn.
ANÉs capaç de cercar prou informació sobre l’autoria i la dimensió social i històrica de l’obra d’art,  i en sap extraure idees i connexions.
AE És capaç de cercar la informació sobre l’autoria i la dimensió social i històrica de l’obra d’art,  tot i implicant-se en una reflexió actualitzada del seu significat i establint comparacions amb el moment i el nostre context present.
Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.