Matemàtiques 1r ESO

UNITAT 01. Nombres Naturals i Potències

CB2: Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.

AE
AN
Resol problemes de la vida quotidiana en els quals cal la utilització de les quatre operacions amb nombres naturals fent ús de la forma de càlcul més apropiada i valorant l’adequació del resultat al context.

AS

Resol problemes de la vida quotidiana en els quals cal la utilització de les quatre operacions amb nombres naturals però no fa ús de la forma de càlcul més apropiada o no valora l’adequació del resultat al context.

NA

Té dificultats en la resolució de problemes de la vida quotidiana en els quals cal la utilització de les quatre operacions amb nombres naturals. Sovint no tria la forma de càlcul més apropiada o no valora l’adequació del resultat al context.

CB9: Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i usar el canvi de representació com a estratègia de treball matemàtic.

AE
AN
Representa conceptes o relacions matemàtiques de diverses maneres, és capaç de comprendre les dels altres i valorar la més adequada a cada situació.

AS
Representa alguns conceptes o relacions matemàtiques de diverses maneres, de vegades no és capaç de comprendre les dels altres i o valorar la més adequada a cada situació.

NA
Té dificultats per representar conceptes o relacions matemàtiques de diverses maneres, no és capaç de comprendre les dels altres ni valorar la més adequada a cada situació.

UNITAT 02. Divisibilitat

CB2: Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.

AE
AN
Resol problemes de la vida quotidiana en els quals cal la utilització de les quatre operacions amb nombres naturals fent ús de la forma de càlcul més apropiada i valorant l’adequació del resultat al context.

AS
Resol problemes de la vida quotidiana en els quals cal la utilització de les quatre operacions amb nombres naturals però no fa ús de la forma de càlcul més apropiada o no valora l’adequació del resultat al context.

NA
Té dificultats en la resolució de problemes de la vida quotidiana en els quals cal la utilització de les quatre operacions amb nombres naturals. Sovint no tria la forma de càlcul més apropiada o no valora l’adequació del resultat al context.

UNITAT 03. Nombres Enters

CB2: Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.

AE
AN
Resol problemes de la vida quotidiana en els quals cal la utilització de les quatre operacions amb nombres enters fent ús de la forma de càlcul més apropiada i valorant l’adequació del resultat al context.

AS
Resol problemes de la vida quotidiana en els quals cal la utilització de les quatre operacions amb nombres enters però no fa ús de la forma de càlcul més apropiada o no valora l’adequació del resultat al context.

NA
Té dificultats en la resolució de problemes de la vida quotidiana en els quals cal la utilització de les quatre operacions amb nombres enters. Sovint no tria la forma de càlcul més apropiada o no valora l’adequació del resultat al context.

CB7: Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar.

AE
AN
Reconeix diferents tipus de nombres (enters) i usa les relacions entre ells.

AS
Reconeix els nombres enters però usa amb dificultats les relacions entre ells.

NA
Té dificultats per reconèixer els nombres enters i no usa o ho fa amb moltes dificultats les relacions entre ells.

CB9: Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i usar el canvi de representació com a estratègia de treball matemàtic.

AE
AN
Representa conceptes o relacions matemàtiques de diverses maneres, és capaç de comprendre les dels altres i valorar la més adequada a cada situació.

AS
Representa conceptes o relacions matemàtiques de manera molt simple però no és capaç de valorar la més adequada a cada situació.

NA
Té dificultats per representar conceptes o relacions matemàtiques.

UNITAT 04. Fraccions

CB2: Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.

AE
AN
Resol problemes de la vida quotidiana en els quals cal la utilització de les quatre operacions amb fraccions fent ús de la forma de càlcul més apropiada i valorant l’adequació del resultat al context.

AS
Resol problemes de la vida quotidiana en els quals cal la utilització de les quatre operacions amb fraccions però no fa ús de la forma de càlcul més apropiada o no valora l’adequació del resultat al context.

NA
Té dificultats en la resolució de problemes de la vida quotidiana en els quals cal la utilització de les quatre operacions amb fraccions. Sovint no tria la forma de càlcul més apropiada o no valora l’adequació del resultat al context.

CB7: Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar.

AE
AN
Reconeix diferents tipus de nombres (fraccionaris) i usa les relacions entre ells.

AS
Reconeix els nombres fraccionaris però usa amb dificultats les relacions entre ells.

NA
Té dificultats per reconèixer els nombres fraccionaris i no usa o ho fa amb moltes dificultats les relacions entre ells.

CB9: Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i usar el canvi de representació com a estratègia de treball matemàtic.

AE
AN
Representa conceptes o relacions matemàtiques de diverses maneres, és capaç de comprendre les dels altres i valorar la més adequada a cada situació.

AS
Representa conceptes o relacions matemàtiques de manera molt simple però no és capaç de valorar la més adequada a cada situació.

NA
Té dificultats per representar conceptes o relacions matemàtiques.

UNITAT 05. Decimals

CB2: Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.

AE
AN
Resol problemes de la vida quotidiana en els quals cal la utilització de les quatre operacions amb nombres decimals fent ús de la forma de càlcul més apropiada i valorant l’adequació del resultat al context.

AS
Resol problemes de la vida quotidiana en els quals cal la utilització de les quatre operacions amb nombres decimals però no fa ús de la forma de càlcul més apropiada o no valora l’adequació del resultat al context.

NA
Té dificultats en la resolució de problemes de la vida quotidiana en els quals cal la utilització de les quatre operacions amb nombres decimals. Sovint no tria la forma de càlcul més apropiada o no valora l’adequació del resultat al context.

CB7: Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar.

AE
AN
Reconeix diferents tipus de nombres (decimals) i usa les relacions entre ells.

AS
Reconeix els nombres decimals però usa amb dificultats les relacions entre ells.

NA
Té dificultats per reconèixer els nombres decimals no usa o ho fa amb moltes dificultats les relacions entre ells.

CB10: Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les dels altres.

AE
AN
Expressa oralment i per escrit raonaments, conjectures, relacions quantitatives i informacions que incorporin elements matemàtics, simbòlics o gràfics, valorant la utilitat del llenguatge matemàtic i la seva evolució al llarg de la història.

AS
Expressa d’alguna manera algun raonament, conjectura, relació quantitativa i informació que incorpori elements matemàtics, simbòlics o gràfics, valorant la utilitat del llenguatge matemàtic i la seva evolució al llarg de la història.

NA
Expressa d’alguna manera rudimentària relacions quantitatives i informacions que incorporin elements matemàtics, simbòlics o gràfics, sense fer un ús correcte del llenguatge matemàtic i la seva evolució al llarg de la història.

UNITAT 06. Proporcionalitat

CB1: Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats.

AE
AN
Organitza i interpreta informacions diverses mitjançant relacions simples, expressades amb taules i gràfics, en situacions quotidianes.

AS
Interpreta informacions diverses mitjançant relacions simples, expressades amb taules i gràfics, en situacions quotidianes però li costa organitzar-les.

NA
En alguna ocasió, en situacions quotidianes, interpreta informacions diverses mitjançant relacions simples, expressades amb taules i gràfics, però no és capaç d’organitzar-les.

CB5 i CB6: Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar les afirmacions que es fan en matemàtiques.
Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics.

AE
AN
Fa conjectures, experimenta, comprova, argumenta, generalitza i particularitza en contextos de la vida real relacionats amb: els nombres i els patrons.

AS
Fa conjectures, experimenta i comprova però no és capaç d’argumentar, generalitzar o particularitzar en contextos de la vida real relacionats amb: els nombres i els patrons.

NA
Experimenta i comprova però no fa conjectures ni argumenta, ni generalitza o particularitza en contextos de la vida real relacionats amb: els nombres i els patrons.

UNITAT 07. Geometria Plana

CB3: Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses.

AE
AN
Estima, mesura i resol problemes de longituds, amplituds, superfícies i temps en contextos reals, i també determina perímetres, àrees i mesures d’angles de figures planes utilitzant la unitat de mesura adequada.

AS
Estima, mesura i resol problemes simples de longituds, amplituds, superfícies i temps en contextos reals. Determina perímetres, àrees i mesures d’angles de figures planes senzilles utilitzant la unitat de mesura adequada.

NA
Té moltes dificultats per resoldre problemes simples de longituds, amplituds, superfícies i temps en contextos reals. Sovint no fa servir la unitat de mesura adequada per determinar perímetres, àrees o mesures d’angles de figures planes o no és capaç de determinar quines són aquestes mesures.

CB7: Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar.

AE
AN
Reconeix diferents formes geomètriques planes i usa les relacions entre elles.

AS
Reconeix diferents formes geomètriques planes i puntualment usa les relacions entre elles.

NA
Reconeix algunes formes geomètriques planes però difícilment usa les relacions entre elles.

CB8: Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i acadèmiques i cercar solucions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.

AE
AN
Reconeix, descriu i qualsevol figura plana i identifica simetries en l’entorn que ens envolta i aplica el coneixement geomètric per descriure el món físic.

AS
Reconeix, descriu i representa algunes figures planes i identifica simetries en l’entorn que ens envolta i aplica el coneixement geomètric per descriure el món físic.

NA
Té dificultats per reconèixer, descriure i representar moltes de les figures planes estudiades. Li costa identificar simetries en l’entorn que ens envolta i aplicar el coneixement geomètric per descriure el món físic.

UNITAT 08. Introducció a les Funcions i les Gràfiques

CB1: Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats.

AE
AN
Organitza i interpreta informacions diverses mitjançant relacions simples, expressades amb taules i gràfics, en situacions quotidianes

AS
Organitza però no interpreta informacions diverses mitjançant relacions simples, expressades amb taules i gràfics, en situacions quotidianes

NA
Té dificultats per organitzar i interpretar informacions diverses mitjançant relacions simples, expressades amb taules i gràfics, en situacions quotidianes
Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.