LLengua castellana 4t ESO

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

COMPRENSIÓ LECTORA

CB 2. Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l.

AE
AN
AS
NA

CB3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement.

AE
AN
AS
NA

EXPRESSIÓ ESCRITA

CB4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització.

AE
AN
AS
NA

CB5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.

AE
AN
AS
NA

CB 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal. 5:

AE És molt competent en la comprensió de situacions comunicatives orals.
AN És competent en la comprensió de situacions comunicatives orals.
AS Cal que millori la comprensió de situacions comunicatives orals.
NA Cal que millori la comprensió de situacions comunicatives orals.

COMUNICACIÓ ORAL

CB8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents.

AE
AN
AS
NA

CB 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs.

AE
AN
AS
NA


LITERÀRIA

CB 10. Llegir obres i conèixer els autors i les autores i els períodes més significatius de la literatura catalana, la castellana i la universal.

AE
AN
AS
NA

CB 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos.

AE
AN
AS
NA

CB 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments.

AE
AN
AS
NA


ACTITUDINAL I PLURILINGUE

Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.

AE
AN
AS
NA

Actitud 3. Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística de l’entorn pròxim i d’arreu.

AE
AN
AS
NA

ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL

AUTOCONEIXEMENT

CB 1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal.

AE
AN
AS
NA

APRENDRE A APRENDREMENT

CB 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge.

AE
AN
AS
NA

CB 3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida.

AE
AN
AS
NA

PARTICIPACIÓ

CB 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.

AE
AN
AS
NA
Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.